KODECAR, spol. s r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


Životní prostředí

Recyklace autovraků

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Mitsubishi bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

Seznam zařízení oprávněných ke sběru a likvidaci autovraků naleznete na stránkách Veřejný přehled zařízení | MA ISOH WEB KLIENT, které spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

 • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
 • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
 • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení potvrzení je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností") je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů je naší společností M MOTORS CZ s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Odpadní automobilové baterie nebo akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 86 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke shlédnutí zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou odebrat zdarma odpadní automobilovou baterií nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mitsubishi-motors.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní automobilovou baterii s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
 • jestliže vzhledem k množství a typu automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o automobilové baterie od konečného uživatele,
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.
Označení místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů:

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů dle přílohy č. 5. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní.

 • o požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem,
 • o způsobu zajištění zpětného odběru,
 • o úloze konečného uživatele v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
 • o možnostech škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí,
 • o významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů.

Společnost M MOTORS CZ s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

Stáhněte si:

 1. leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií
 2. leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií

 

Přenosné baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností REMA Battery s.r.o. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách kolektivního systému.

Průmyslové baterie nebo akumulátory

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátory stejného typu a určení, které jsme uvedli na trh, a to bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby a koupi nového výrobku jsou odebírány od konečného uživatele ve vybraných veřejných místech zpětného odběru, zejména tam, kde jsou na to místa technicky a technologicky vybavena a zároveň personál odborně proškolen s ohledem na povahu tohoto výrobku. Pokud byste nám chtěli ve zpětném odběru odevzdat odpadní průmyslovou baterii nebo akumulátor, tak kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mitsubishi-motors.cz a my se Vám ozveme s podrobnými informacemi, jak postupovat.

Použité průmyslové baterie z automobilů značky Mitsubishi, t.j. trakční baterie vozidel EV a PHEV, je nutno odborně demontovat vyškoleným mechanikem v autorizovaných servisech Mitsubishi Motors, kde zároveň od majitele vozidla tyto baterie bezplatně odeberou.

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností") je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností M MOTORS CZ s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke shlédnutí zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mitsubishi-motors.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
 • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.
Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Naše společnost M MOTORS CZ s.r.o. jako distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mitsubishi-motors.cz a my zajistíme nápravu.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

 • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
 • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
 • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
 • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
 • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

Společnost M MOTORS CZ s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

Stáhněte si:

 1. leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik
 2. leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik 

 

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů Mitsubishi.

Ochrana životního prostředí

Cílem Mitsubishi Motors je nabízet zákazníkům takové automobily, které jim poskytnou maximální užitek a radost z jízdy. Avšak každodenní provoz jakéhokoli automobilu do určité míry škodí jednomu zdroji, který všichni sdílíme - životnímu prostředí. Mitsubishi Motors proto přijímá opatření, jejichž cílem je minimalizovat negativní vliv našich vozidel na životní prostředí, a to v každé části jejich životního cyklu. Jasnými příklady jsou např. elektromobil Mitsubishi i-MiEV, první SUV Plug-In Hybrid s pohonem všech kol na světě Outlander PHEV, technologie ClearTec a využití dalších zelených technologií.

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i‑MiEV je první sériový elektromobil pro koncové zákazníky, který přišel na evropský trh. Mitsubishi i‑MiEV, jehož základem je japonský model "i" a MiEV znamená "Mitsubishi innovative Electric Vehicle", stojí na samém vrcholu technologií na ochranu životního prostředí, které kdy Mitsubishi Motors vyvinulo. Je symbolem naší nepřetržité snahy snížit zatížení životního prostředí a představuje naší misi trvale udržitelného rozvoje. A díky elektromotoru nabízí cestujícím nevšední jízdní požitek při jízdě produkující nulové emise. Svižnost a temperament, bezhlučný provoz a pohodlí, využití nejmodernějších technologií v běžném životě, to vše v sobě spojuje pětidveřový hatchback Mitsubishi i‑MiEV. Je tedy ideálním společníkem nové generace 21. století.

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV je prvním modelem SUV Plug‑In Hybrid s pohonem všech kol na světě. Představuje unikátní kombinaci 2 elektromotorů pohánějících přední a zadní nápravu a spalovacího benzinového motoru s generátorem. Díky tomu dokáže jezdit úsporně a ekologicky ve městě a současně dosahuje vynikající kombinovaný dojezd až 880 km. Pohonný systém disponuje inteligentním systémem jízdních režimů - čistě elektrické jízdy s dojezdem více než 52 km, sériového generátorem podporovaného a paralelního výkonného hybridního pohonu. Pro tyto vlastnosti je nový Mitsubishi Outlander PHEV vhodný pro každodenní městské cestování i aktivní využití mimo města.

Clean. Clever. ClearTec.

Mitsubishi Motors postupně vybavuje téměř všechny své modely technologií ClearTec. Automobily s technologií ClearTec bodují především díky své nízké spotřebě, a tedy i sníženým emisím CO2. Tato skutečnost jasně dokresluje naše odhodlání chránit životní prostředí. Modely ClearTec jsou čisté, chytré a ve všech směrech ohleduplné vůči životnímu prostředí. A navíc mají i nižší spotřebu a nízké emise CO2.

ClearTec je soubor na sebe navazujících, vzájemně sladěných technologií: systém Auto Stop & Go, výkonný alternátor s regulací toku elektrické energie, rekuperační brzdy, pneumatiky se sníženým valivým odporem a motorový olej s nízkým třením. Kromě toho je každý model se systémem ClearTec vybavený indikátorem řazení převodových stupňů. V městském provozu může být díky souboru těchto faktorů uspořeno až 20% paliva a emisí CO2.

Zelené technologie

Již dlouho je pro nás výzva snižování globálních emisí CO2. Proto již několik let stojíme na vrcholu ve vývoji moderních elektromobilů. Tato orientace společnosti Mitsubishi Motors na budoucnost stále zdokonaluje inovativní technologie jako systém Auto Stop & Go (AS&G) - systém, který se již dnes stará o čistší ovzduší a nižší spotřebu paliva. Naše "zelené" plasty přátelské k životnímu prostředí jsou velkolepým příkladem našeho komplexního myšlení. Ve většině moderních automobilů pochází spousta plastových komponentů z ropy. Mitsubishi Motors se snaží využít alternativní komponenty vyrobené z obnovitelných zdrojů, které zabraňují růstu tvorby emisí CO2. Již dnes jsme maximálně aktivní v několika oblastech. Příkladem je náš čistý a úsporný dieselový motor DI-D MIVEC splňující emisní normu Euro 6.

Již dnes myslíme na zítřek

V Mitsubishi Motors máme pod lupou všechny oblasti našeho podnikání. Počínaje co možná nejaerodynamičtějšími tvary našich automobilů, pokračujíce účinnými pohonnými jednotkami a konče snižováním tvorby zplodin z našich továren. Jsme rovněž odpovědní za likvidaci námi prodaných automobilů, když dosáhnou konce svého životního cyklu. Staré automobily Mitsubishi lze bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci na určených sběrných místech. Ba co víc, pracujeme na tom, aby v budoucnu byla recyklovatelná ještě větší část našich automobilů.

Mimo to klademe důraz na moderní technologie, které přispívají ke snížení spotřeby energie a plýtvání a současně zlepšují kvalitu našich výrobků.

A tak konstruktéři v našich japonských továrnách využívají dostupné moderní technologie, jako např. vytváření virtuálních automobilů. Tyto virtuální automobily jsou přesto testovány v "provozu " blízkému realitě. I toto pomáhá ušetřit energii, pracovní sílu a materiály, které by jinak byly potřebné k vytvoření skutečných prototypů. Jednou z důležitých inovací během dokončovacích procesů ve výrobě byl přechod na vodou ředitelné laky. Proto v lakovně již nedochází k uvolňování téměř žádných těžkých kovů do odpadních vod.

Zprávy o ochraně životního prostředí

Mitsubishi Motors usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Komplexní přehled o celosvětově přijatých opatřeních na ochranu životního prostředí je shrnutý ve výročních zprávách Mitsubishi Motors o ochraně životního prostředí.

Výroční zprávy o ochraně životního prostředí ke stažení (v angličtině):